Uncategorized

Understand the academic text with these words!

 • Confine-məhdudlaşdırmaq
 • Partial-qismən
 • Estimate-qiymətləndirmək,dəyərləndirmək
 • Assesment-qiymətləndirmə
 • İdentified-müəyyənləşdirilmiş
 • Assume-fərz etmək,ehtimal etmək
 • Consistent-ardıcıl
 • Income-gəlir
 • İndicate-göstərmək,büruzə vermək
 • Community-cəmiyyət,topluluq
 • Range-aralıq( ən yüksək və ən aşağı limitin aralığı)
 • Previous-əvvəlki
 • Acquisition-qazanc, əldə edilən
 • Features-xüsusiyyət,cəhət
 • Relevant-aid,uyğun
 • Distinction-fərqlilik
 • Equation-bərabərlik, tənlik
 • Survey-anket
 • Affect-təsir etmək
 • P.S. Bəzən cümlədə təsir etmək sözü yanlışlıqla “effect” kimi işlədilir. Nəzərinizə çatdıraq ki, “effect” sözü yalnız isim kimi işlədilə bilər. Feil kimi isə “affect” sözü işlədilməlidir.
 • Məs:
 • -Gravity effects everything in the universe.❌
 • -Gravity affects everything in the universe✅
 • Cazibə qüvvəsi kainatdakı hər şeyə təsir edir.

 • Seek-axtarmaq
 • Purchase-alış-veriş
 • Primary-əsas,ibtidai
 • Maintenance-təmir,bərpa
 • Restricted-məhdudlaşdırılmış
 • Conduct-idarə etmək,aparmaq,başçılıq etmək..
 • Convention-konvensiya,ortaq fikir
 • Variable-dəyişkən
 • Significant-mühüm
 • Presume-güman etmək,fərz etmək,ehtimal vermək
 • İncridible-inanılmaz
 • Admission-qəbul
 • Justification-bəraət,əsaslandırma
 • Absorb-udmaq
 • Complication-mürəkkəblik,qarışıqlıq
 • Bleed-qanama
 • Inference-nəticə
 • Entrant-yarışmacı,namizəd
 • Occupation-ixtisas
 • Approximate-təxmini
 • Finite-həddi olan,sonlu
 • Alien-əcnəbi
 • Instability-stabil olmayan
 • Consent-razılıq
 • Allocate-ayırmaq,bölmək
 • Insert-daxil etmək
 • Inequality– bərabərsizlik
 • 48.Thereby-beləliklə
 • Likelihood-ehtimal
 • Quotation-sitat
 • Decay-çürümə,tənəzzül
 • Morality-əxlaq,mənəviyyat
 • Invade-işğal etmək
 • Essentially-mahiyətcə,əslində
 • authority-səlahiyyət
 • Flesh-ət,
 1. Intensity-intensivlik
 2. Utility-faydalı,yararlı
 3. Pulse-nəbz
 4. Liver-qaraciyər
 5. Identical-eyni,identik
 6. Prejudice-önyarğı
 7. Conceive-təsəvvür etmək,qavramaq
 8. Infinite-hədsiz,sonsuz
 9. Objection-etiraz
 10. Terminal-bir şeyin sonu
 11. Ridiculous-gülünc,cəfəng
 12. Contradict-ziddiyyət təşkil etmək
 13. Messenger-elçi
 14. Elevate-yüksəltmək,qaldırmaq
 15. Conditional-situativ, situasiyadan asılı
 16. Noble-nəcib,alicənab
 17. Regime-rejim
 18. Incidence-insident
 19. Ancestor-əcdad, ata-baba
 20. Parental-ailəyə aid
 21. Clue-ipucu,açar
 22. Nasty-murdar,iyrənc
 23. Discourse-mühakimə
 24. Straightforward-düz, bəsit, anlaşılan
WhatsApp chat